ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 22.07.2013

Звіт за 2 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 22.07.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг" за ЄДРПОУ 20431713
Територія   за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на: амортизацію необоротних активів 3505 0 Х 0 Х
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 Х 0 Х 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації : фінансових інвестицій 3200 0 Х 0 Х
необоротних активів 3205 0 Х 0 Х
Надходження від о триманих: відсотків 3215 0 Х 0 Х
дивідендів 3220 0 Х 0 Х
Надходження від деривативів 3225 0 Х 0 Х
Інші надходження 3250 0 Х 0 Х
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 Х 0 Х 0
необоротних активів 3260 Х 0 Х 0
Виплати за деривативами 3270 Х 0 Х 0
Інші платежі 3290 Х 0 Х 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 0 Х 0 Х
Отримання позик 3305 0 Х 0 Х
Інші надходження 3340 0 Х 0 Х
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 Х 0 Х 0
Погашення позик 3350 Х 0 Х 0
Сплату дивідендів 3355 Х 0 Х 0
Інші платежі 3390 Х 0 Х 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 Х 0 Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Керівник Спiчкей Омелян Iванович
Головний бухгалтер Король Вiта Емерикiвна

Вiдсутнi.