ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Спiчкей Омелян Iванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

23.04.2013

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження м.Ужгород, 88000, вул.Чурговича,2
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20431713
1.5. Міжміський код та телефон, факс (0312) 66-08-48, 66-07-29
1.6. Електронна поштова адреса uzghorodopttorg@gmail.com


2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2013

(дата)


2.2. Квартальна інформація розміщена на власній сторінці

uzhopttorg.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

23.04.2013

(дата)