ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року

Основні відомості про емітента

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію ААБ №576148
Дата державної реєстрації 28.06.1994
Місцезнаходження м.Ужгород, 88000, вул.Чурговича,2
Статутний капітал (грн.) 46059.3
Чисельність працівників (чол.) 26
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі  
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 32.39
Органи управління емітента Загальнi збори акцiонерiв, - Правлiння, - Наглядова рада - ревiзор
Посадові особи емітента Голова правлiння - Спiчкей Омелян Iванович (паспорт: ВО 207671 Ужгород.МВ УМВС 22.11.1996р.) Заступник Голови Правлiння - Кирлик Iрина Федорiвна (паспорт: ВО 046308 Ужгород.МВ УМВС 17.09.2002р.) Член Правлiння - гол.бухгалтер - Король Вiта Емерихiвна (паспорт: ВО 293324 Ужгород.РВ УМВС 11.07.2007р.) Голова Наглядової ради - Митричко Вiктор Петрович (паспорт: ВО 552859 вид. Мукачiвським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi 04.12.1998р.) Член Наглядової ради - Шуфрич Iван Юлiєвич (паспорт: ВО 066807 Ужгород. МВ УМВС 29.12.1995р.) Член Наглядової ради - Попова Лiлiя Василiвна (представник юрособи ТОВ "Захiдна iнвестицiйна компанiя") Ревiзор - Строчик Вiкторiя Iванiвна
Засновники емітента Держава в особi Закарпатського регiонального вiддiлення ФДМУ - Код 22111310
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Пiдприємство не брало участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй.

Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
Дв Дв
Дв Дв