ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг" за ЄДРПОУ 20431713
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 0
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 46.90
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 88000,м.Ужгород,вул.Чурговича,2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 () ()
Праці 3105 () ()
Відрахувань на соціальні заходи 3110 () ()
Зобов’язань з податків і зборів 3115 () ()
Інші витрачання 3190 () ()
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації : фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205
Надходження від о триманих: відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 () ()
необоротних активів 3260 () ()
Виплати за деривативами 3270 () ()
Інші платежі 3290 () ()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305
Інші надходження 3340
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 () ()
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 () ()
Інші платежі 3390 () ()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Керівник
Головний бухгалтер