ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 23.04.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг" за ЄДРПОУ 20431713
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 0
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 46.90
Середня кількість працівників 26    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 88000,м.Ужгород,вул.Чурговича,2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про фінансові результати (Звіт просукупний дохід)
за 1 квартал 2013 р.

І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) 2000 830 1227
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг) 2050 (722) (1080)
Валовий: прибуток 2090 108 147
збиток 2095 (0) (0)
Іншіопераційні доходи 2120 168 125
Адміністративні витрати 2130 (45) (53)
Витрати на збут 2150 (211) (229)
Інші операційні витрати 2180 (1) (1)
Фінансовий результат від операційної діяльності:прибуток 2190 19 0
збиток 2195 (0) (11)
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Фінансові витрати 2250 (21) (29)
Втрати від участі в капіталі 2255 (0) (0)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0
збиток 2295 (2) (40)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльностіпісля оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0
збиток 2355 (2) (40)

II.СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованихта спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншимсукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2 -40

III.ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 64 65
Витрати на оплату праці 2505 118 132
Відрахування на соціальні заходи 2510 43 48
Амортизація 2515 23 20
Інші операційні витрати 2520 9 18
Разом 2550 257 283

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 43866 43866
Скоригована середньорічна кількість простихакцій 2605 43866 43866
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну простуакцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Вiдсутнi.