ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Звіт за 4 квартал 2012 року

Звіт про фінансові результати

Дата складання звіту 11.02.2013


І. Фінансові результати
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8335 9820
  Податок на додану вартість 015 1386 1610
  Акцизний збір 020 0 0
  025 0 0
  Інші вирахування з доходу 030 19 161
  Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 6930 8049
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 6123 7149
  Валовий:Прибуток 050 807 900
  збиток 055 0 0
  Інші операційні доходи 060 518 514
  У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
  Адміністративні витрати 070 221 244
  Витрати на збут 080 890 931
  Інші операційні витрати 090 4 17
  У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
  Фінансові результати від операційної діяльності:
    прибуток
100 210 222
    збиток 105 0 0
  Доход від участі в капіталі 110 0 0
  Інші фінансові доходи 120 0 0
  Інші доходи 130 19 25
  Фінансові витрати 140 104 137
  Витрати від участі в капіталі 150 0 0
  Інші витрати 160 0 0
  Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
  Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170 125 110
  збиток 175 0 0
  У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
  У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 26 26
  Дохід з податку на прибуток 185 0 0
  Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190 99 84
  збиток 195 0 0
  Надзвичайні:
доходи
200 0 0
  витрати 205 0 0
  Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
  Частка меншості 215 0 0
  Чистий:
прибуток
220 99 84
   збиток 225 0 0
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   Матеріальні затрати 230 231 238
  Витрати на оплату праці 240 537 578
  Відрахування на соціальні заходи 250 194 208
  Амортизація 260 84 84
  Інші операційні витрати 270 69 84
  Разом 280 1115 1192


ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   Середньорічна кількість простих акцій 300 43866 43866
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 43866 43866
  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000 0.00000
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000 0.00000
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000 0.00000
 
Примітки
За звiтний перiод отримано прибуток в сумi 99,0 тис.грн.