ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Звіт за 2 квартал 2012 року

Звіт про фінансові результати

Дата складання звіту 20.07.2012


І. Фінансові результати
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3770 4217
  Податок на додану вартість 015 626 676
  Акцизний збір 020 0 0
  025 0 0
  Інші вирахування з доходу 030 14 161
  Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3130 3380
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 2769 2974
  Валовий:Прибуток 050 361 406
  збиток 055 0 0
  Інші операційні доходи 060 249 253
  У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
  Адміністративні витрати 070 110 115
  Витрати на збут 080 452 457
  Інші операційні витрати 090 2 6
  У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
  Фінансові результати від операційної діяльності:
    прибуток
100 46 81
    збиток 105 0 0
  Доход від участі в капіталі 110 0 0
  Інші фінансові доходи 120 0 0
  Інші доходи 130 3 0
  Фінансові витрати 140 57 72
  Витрати від участі в капіталі 150 0 0
  Інші витрати 160 0 0
  Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
  Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170 0 9
  збиток 175 8 0
  У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
  У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
  Дохід з податку на прибуток 185 0 0
  Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190 0 9
  збиток 195 8 0
  Надзвичайні:
доходи
200 0 0
  витрати 205 0 0
  Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
  Частка меншості 215 0 0
  Чистий:
прибуток
220 0 9
   збиток 225 8 0
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   Матеріальні затрати 230 123 119
  Витрати на оплату праці 240 268 276
  Відрахування на соціальні заходи 250 97 100
  Амортизація 260 41 44
  Інші операційні витрати 270 35 39
  Разом 280 564 578


ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   Середньорічна кількість простих акцій 300 43866 43866
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 43866 43866
  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000 0.00000
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000 0.00000
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000 0.00000
 
Примітки
За звiтний перiод отримано збиток в сумi 8 тис.грн.