ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Звіт за 1 квартал 2012 року

Інформація про підприємство

Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента ААБ № 576148
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 28.06.1994
Статутний капітал (грн.) 46 059.30
Чисельність працівників (чол.) 32
Код першого основного виду діяльності за КВЕД 51.90.0
Найменування першого основного виду діяльності за КВЕД Iншi види оптової торгiвлi
Код другого основного виду діяльності за КВЕД*** 63.12.0
Найменування другого основного виду діяльності за КВЕД*** Складування
Код третього основного виду діяльності за КВЕД*** 51.53.2
Найменування третього основного виду діяльності за КВЕД*** Оптова торгiвля будiвельними матерiалами
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 0.000
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 32.390
Органи управління підприємства -Загальнi збори акцiонерiв, - Правлiння, - Наглядова рада - ревiзор
Посадові особи емітента Голова правлiння - Спiчкей Омелян Iванович (паспорт: ВО 207671 Ужгород.МВ УМВС 22.11.1996р.) Заступник Голови Правлiння - Кирлик Iрина Федорiвна (паспорт: ВО 046308 Ужгород.МВ УМВС 17.09.2002р.) Член Правлiння - гол.бухгалтер - Король Вiта Емерихiвна (паспорт: ВО 293324 Ужгород.РВ УМВС 11.07.2007р.) Голова Наглядової ради - Митричко Вiктор Петрович (паспорт: ВО 552859 вид. Мукачiвським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi 04.12.1998р.) Член Наглядової ради - Шуфрич Iван Юлiєвич (паспорт: ВО 066807 Ужгород. МВ УМВС 29.12.1995р.) Член Наглядової ради - Попова Лiлiя Василiвна (представник юрособи ТОВ "Захiдна iнвестицiйна компанiя") Ревiзор - Строчик Вiкторiя Iванiвна
Засновники підприємства*, ** Держава в особi Закарпатського регiонального вiддiлення ФДМУ - Код 22111310

* зазначаються за станом на кінець звітного періоду:
- найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника;
- прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб, якщо кількість фізичних осіб - засновників не перевищує двадцяти;
- якщо кількість фізичних осіб - засновників перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб;
** дані щодо кожної особи вказуються окремо;
*** заповнюється за наявності.