ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Звіт за 1 квартал 2012 року

Звіт про фінансові результати

Дата складання звіту 20.04.2012


І. Фінансові результати
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1473 1585
  Податок на додану вартість 015 246 237
  Акцизний збір 020 0 0
  025 0 0
  Інші вирахування з доходу 030 0 161
  Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1227 1187
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 1080 1024
  Валовий:Прибуток 050 147 163
  збиток 055 0 0
  Інші операційні доходи 060 125 126
  У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
  Адміністративні витрати 070 53 52
  Витрати на збут 080 229 235
  Інші операційні витрати 090 1 2
  У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
  Фінансові результати від операційної діяльності:
    прибуток
100 0 0
    збиток 105 11 0
  Доход від участі в капіталі 110 0 0
  Інші фінансові доходи 120 0 0
  Інші доходи 130 0 0
  Фінансові витрати 140 29 34
  Витрати від участі в капіталі 150 0 0
  Інші витрати 160 0 0
  Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
  Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170 0 0
  збиток 175 40 34
  У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
  У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
  Дохід з податку на прибуток 185 0 0
  Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190 0 0
  збиток 195 40 34
  Надзвичайні:
доходи
200 0 0
  витрати 205 0 0
  Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
  Частка меншості 215 0 0
  Чистий:
прибуток
220 0 0
   збиток 225 40 34
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   Матеріальні затрати 230 65 70
  Витрати на оплату праці 240 132 131
  Відрахування на соціальні заходи 250 48 48
  Амортизація 260 20 25
  Інші операційні витрати 270 18 15
  Разом 280 283 289


ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   Середньорічна кількість простих акцій 300 43866 43866
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 43866 43866
  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000 0.00000
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000 0.00000
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000 0.00000
 
Примітки
За звiтний перiод отримано збиток в сумi 40 тис.грн.