ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Звіт за 1 квартал 2012 року

Баланс підприємства

БАЛАНС

Дата складання звіту 20.04.2012
Станом на (баланс підприємства) 31.03.2012
Код за КОАТУУ 2110100000
Код за КОПФГ 230
Код за СПОДУ 06024
Код за КВЕД 51.90.0
Керівник Спiчкей Омелян Iванович
Бухгалтер Король Вiта Емерихiвна
Адреса 88000, м.Ужгород, вул.Чурговича,2


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  Залишкова вартість 010 0 0
    первісна вартість 011 0 0
    накопичена амортизація 012 0 0
  Незавершене будівництво 020 0 0
  Основні засоби:      
  Залишкова вартість 030 1356 1350
    первісна вартість 031 3468 3483
    знос 032 2112 2133
  Довгострокові біологічні активи:      
    Залишкова вартість 035 0 0
    первісна вартість 036 0 0
    накопичена амортизація 037 0 0
  Довгострокові фінансові інвестиції:      
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
    інші фінансові інвестиції 045 0 0
  Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
    Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
    Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
    Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
  Відстрочені податкові активи 060 56 56
  Гудвіл 065 0 0
  Інші необоротні активи 070 0 0
  Гудвіл при консолідації 075 0 0
  Усього за розділом І 080 1412 1406
II. Оборотні активи      
  Запаси:      
    виробничі запаси 100 15 14
    поточні біологічні активи 110 0 0
    незавершене виробництво 120 0 0
    готова продукція 130 0 0
  Товари 140 1016 1076
  Векселі одержані 150 0 0
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 167 197
    первісна вартість 161 167 197
    резерв сумнівних боргів 162 0 0
  Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
    з бюджетом 170 293 337
    за виданими авансами 180 71 79
    з нарахованих доходів 190 0 0
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0
  Інша поточна дебіторська заборгованість 210 53 38
  Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
  Грошові кошти та їх еквіваленти:      
    в національній валюті 230 10 3
    - у т.ч. в касі 231 0 3
    в іноземній валюті 240 0 0
  Інші оборотні активи 250 38 39
  Усього за розділом ІІ 260 1663 1783
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 52 53
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
  Баланс 280 3127 3242


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 46 46
  Пайовий капітал 310 0 0
  Додатково вкладений капітал 320 0 0
  Інший додатковий капітал 330 1679 1679
  Резервний капітал 340 225 225
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 242 198
  Неоплачений капітал 360 (0 (0
  Вилучений капітал 370 (0 (0
  Накопичена курсова різниця 375 0 0
  Усього за розділом І 380 2192 2148
  Частка меншості 385 0 0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
  Інші забезпечення 410 0 0
   415 0 0
   416 0 0
  Цільове фінансування 420 0 0
  Усього за розділом ІІ 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
  Довгострокові кредити банків 440 0 0
  Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
  Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
  Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
  Усього за розділом ІІІ 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
  Короткострокові кредити банків 500 500 500
  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
  Векселі видані 520 0 0
  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 229 336
  Поточні зобов'язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 90 110
  з бюджетом 550 0 3
  з позабюджетних платежів 560 1 1
  зі страхування 570 0 9
  з оплати праці 580 0 19
  з учасниками 590 53 53
  із внутрішніх розрахунків 600 0 0
  Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
  Інші поточні зобов'язання 610 62 63
  Усього за розділом IV 620 935 1094
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 3127 3242


ПІБ керівника Спiчкей Омелян Iванович
ПІБ головного бухгалтера Король Вiта Емерихiвна
Примітки:
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi нерозподiлений прибуток склав 198 тис.грн. Змiни статутного капiталу не було.