ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Звіт за 4 квартал 2011 року

Зміст

Інформація, що входить до складу квартальної інформації:
+ 1.  Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб
+ 2.  Основні відомості про випущенні акції
3.  Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
+ 4.  Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент
5.  Інформація щодо посади корпоративного секретаря
+ 6.  Інформація про господарську та фінансову діяльність
+ 7.  Квартальна фінансова звітність емітента
8.  Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
9.  Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)
10.  Інформація про емітента
11.  Інформація про посадових осіб емітента
12.  Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
13.  Інформація про випуски акцій емітента
14.  Інформація про облігації емітента
15.  Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
16.  Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
17.  Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
18.  Інформація про конвертацію цінних паперів
19.  Інформація про заміну управителя
20.  Інформація про керуючого іпотекою
21.  Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
22.  Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
23.  Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
24.  Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
25.  Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
26.  Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
27.  Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
28.  Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України 'Про іпотечні облігації'
29.  Основні відомості про похідні цінні папери емітента
30.  Інформація про господарську та фінансову діяльність: інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
31.  Інформація про господарську та фінансову діяльність: інформація про собівартість реалізованої продукції
32.  Відомості про цінні папери емітента: інформація про похідні цінні папери емітента
33.  Інформація про господарську та фінансову діяльність: інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
34.  Інформація про господарську та фінансову діяльність: інформація про собівартість реалізованої продукції
Примітки звiт про стан об"єкта нерухомостi не проводився. iнформацiя про облiгацiї- не подається, так як товариство облiгацiї не випускало. iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - не подається ,у зв'язку з тим, що корпоративний секретар не обирався