ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Звіт за 3 квартал 2011 року

Звіт про фінансові результати

Дата складання звіту 20.10.2011


І. Фінансові результати
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 7547 6255
  Податок на додану вартість 015 1231 1031
  Акцизний збір 020 0 0
  025 0 0
  Інші вирахування з доходу 030 161 69
  Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 6155 5155
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 5463 4614
  Валовий:Прибуток 050 692 541
  збиток 055 0 0
  Інші операційні доходи 060 389 278
  У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
  Адміністративні витрати 070 178 166
  Витрати на збут 080 682 687
  Інші операційні витрати 090 6 15
  У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
  Фінансові результати від операційної діяльності:
    прибуток
100 215 0
    збиток 105 0 49
  Доход від участі в капіталі 110 0 0
  Інші фінансові доходи 120 0 0
  Інші доходи 130 0 0
  Фінансові витрати 140 107 66
  Витрати від участі в капіталі 150 0 0
  Інші витрати 160 0 0
  Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
  Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170 108 0
  збиток 175 0 115
  У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
  У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 24 0
  Дохід з податку на прибуток 185 0 0
  Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190 84 0
  збиток 195 0 115
  Надзвичайні:
доходи
200 0 0
  витрати 205 0 0
  Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
  Частка меншості 215 0 0
  Чистий:
прибуток
220 84 0
   збиток 225 0 115
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   Матеріальні затрати 230 161 116
  Витрати на оплату праці 240 424 473
  Відрахування на соціальні заходи 250 153 165
  Амортизація 260 64 69
  Інші операційні витрати 270 64 45
  Разом 280 866 868


ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   Середньорічна кількість простих акцій 300 43866 43866
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 43866 43866
  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000 0.00000
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000 0.00000
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000 0.00000
 
Примітки
За звiтний перiод отримано прибуток в сумi 84 тис.грн.