ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Звіт за 1 квартал 2011 року

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування особи ТОВ"Ясени"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи 22103002
Місцезнаходження особи м.Ужгород, пл.Кирила i Мефодiя,5
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ 020535
Дата видачі ліцензії 07.02.2006
Міжміський код та телефон (0312)67-14-05
Факс (0312)67-14-05
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
Опис У зв"язку з закiнченням термiну дiї лiцензiї реєстроутримувача ТОВ"Вест-Трансферт" обрано тимчасовим реєстратором ТОВ"Ясени". Ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв здiйснюється на пiдставi Договору № 99 вiд 29.12.2010 р.