ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Звіт за 1 квартал 2011 року

Звіт про фінансові результати

Дата складання звіту 18.04.2011


І. Фінансові результати
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1585 1149
  Податок на додану вартість 015 237 192
  Акцизний збір 020 0 0
  025 0 0
  Інші вирахування з доходу 030 161 0
  Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1187 957
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 1024 827
  Валовий:Прибуток 050 163 130
  збиток 055 0 0
  Інші операційні доходи 060 126 80
  У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
  Адміністративні витрати 070 52 54
  Витрати на збут 080 235 227
  Інші операційні витрати 090 2 6
  У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
  Фінансові результати від операційної діяльності:
    прибуток
100 0 0
    збиток 105 0 77
  Доход від участі в капіталі 110 0 0
  Інші фінансові доходи 120 0 0
  Інші доходи 130 0 0
  Фінансові витрати 140 34 21
  Витрати від участі в капіталі 150 0 0
  Інші витрати 160 0 0
  Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
  Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170 0 0
  збиток 175 34 98
  У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
  У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
  Дохід з податку на прибуток 185 0 0
  Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190 0 0
  збиток 195 34 98
  Надзвичайні:
доходи
200 0 0
  витрати 205 0 0
  Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
  Частка меншості 215 0 0
  Чистий:
прибуток
220 0 0
   збиток 225 34 98
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   Матеріальні затрати 230 70 52
  Витрати на оплату праці 240 131 148
  Відрахування на соціальні заходи 250 48 52
  Амортизація 260 25 23
  Інші операційні витрати 270 15 11
  Разом 280 289 286


ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   Середньорічна кількість простих акцій 300 43866 43866
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 43866 43866
  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000 0.00000
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000 0.00000
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000 0.00000
 
Примітки
За звiтний перiод отримано збитки в сумi 34 тис.грн.