ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Звіт за 1 квартал 2011 року

Баланс підприємства

БАЛАНС

Дата складання звіту 18.04.2011
Станом на (баланс підприємства) 31.03.2011
Код за КОАТУУ 2110100000
Код за КОПФГ 231
Код за СПОДУ 06024
Код за КВЕД 51.90.0
Керівник Спiчкей Омелян Iванович
Бухгалтер Король Вiта Емерихiвна
Адреса 88000, м.Ужгород, вул.Чурговича,2


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  Залишкова вартість 010 0 0
    первісна вартість 011 2 2
    накопичена амортизація 012 2 2
  Незавершене будівництво 020 0 0
  Основні засоби:      
  Залишкова вартість 030 1394 1376
    первісна вартість 031 3452 3458
    знос 032 2058 2082
  Довгострокові біологічні активи:      
    Залишкова вартість 035 0 0
    первісна вартість 036 0 0
    накопичена амортизація 037 0 0
  Довгострокові фінансові інвестиції:      
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
    інші фінансові інвестиції 045 0 0
  Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
    Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
    Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
    Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
  Відстрочені податкові активи 060 56 56
  Гудвіл 065 0 0
  Інші необоротні активи 070 0 0
  Гудвіл при консолідації 075 0 0
  Усього за розділом І 080 1450 1432
II. Оборотні активи      
  Запаси:      
    виробничі запаси 100 14 15
    поточні біологічні активи 110 0 0
    незавершене виробництво 120 0 0
    готова продукція 130 0 0
  Товари 140 1151 1160
  Векселі одержані 150 0 0
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 81 94
    первісна вартість 161 81 94
    резерв сумнівних боргів 162 0 0
  Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
    з бюджетом 170 336 295
    за виданими авансами 180 56 58
    з нарахованих доходів 190 0 0
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0
  Інша поточна дебіторська заборгованість 210 46 55
  Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
  Грошові кошти та їх еквіваленти:      
    в національній валюті 230 2 26
    - у т.ч. в касі 231 0 0
    в іноземній валюті 240 0 0
  Інші оборотні активи 250 27 29
  Усього за розділом ІІ 260 1713 1732
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 24 33
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
  Баланс 280 3187 3197


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 46 46
  Пайовий капітал 310 0 0
  Додатково вкладений капітал 320 0 0
  Інший додатковий капітал 330 1692 1692
  Резервний капітал 340 225 225
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 175 135
  Неоплачений капітал 360 (0 (0
  Вилучений капітал 370 (0 (0
  Накопичена курсова різниця 375 0 0
  Усього за розділом І 380 2138 2098
  Частка меншості 385 0 0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
  Інші забезпечення 410 0 0
   415 0 0
   416 0 0
  Цільове фінансування 420 0 0
  Усього за розділом ІІ 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
  Довгострокові кредити банків 440 0 0
  Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
  Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
  Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
  Усього за розділом ІІІ 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
  Короткострокові кредити банків 500 500 650
  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
  Векселі видані 520 0 0
  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 399 260
  Поточні зобов'язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 28 34
  з бюджетом 550 0 3
  з позабюджетних платежів 560 1 1
  зі страхування 570 0 10
  з оплати праці 580 0 23
  з учасниками 590 49 53
  із внутрішніх розрахунків 600 0 0
  Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
  Інші поточні зобов'язання 610 72 65
  Усього за розділом IV 620 1049 1099
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 3187 3197


ПІБ керівника Спiчкей Омелян Iванович
ПІБ головного бухгалтера Король Вiта Емерихiвна
Примітки:
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi нерозподiлений прибуток склав 135 тис.грн. Змiни статутного капiталу не було.